Модель механізму навіювання

... Сучасні наукові уявлення про поведінку людини не обмежуються примітивною моделлю поведінки: стимул — реакція. Між стимулом і реакцією є найважливіша ланка, яка бере участь в оформленні поведін­ки й накладає на неї відбиток. Зовнішній вплив викликає поведінкову реакцію, лише актуалізуючи певну потребу.

У свою чергу потреба дає імпульс до діяльності, забезпечуючи задо­волення конкретної потреби. Як бачимо, безпосередньою спонукальною силою поведінки виступає не зовнішній подразник, а внутрішня потреба організму. Зовнішній вплив викликає поведінкову реакцію лише через актуалізацію потреби, яка й дає імпульс до діяльності, забезпечуючи її задоволення...

Звернемося до прикладу. Ми хочемо навіяти піддослідному, який перебуває у стані бадьорості (не спить), певний поведінковий акт: ви­пити зі склянки воду. Для цього починаємо розмову про спрагу, нали-

'Платонов К. И. Слово как физиологический и лечебньш фактор. — М.: Медгиз, 1962. - С. 245.


ваємо у свою склянку воду й жадібно п'ємо, виявляючи всім своїм виглядом задоволення й повідомляючи, що вода смачна й прохолодна. Навіювання в цьому разі спирається на певний рівень потреби організ­му піддослідного в утамуванні спраги.

Позначимо цю потребу через «П,», а саме навіювання літерою «Н». Спираючись на існуючі потреби людини, навіювання або підсилює, або змінює їх і створює цим нові потреби. У нашому випадку навіювання підсилило спрагу. Виникла нова потреба, назвемо її «П2». Нова по­треба утворює відповідну до навіювання установку («У») на майбутню дію («Д»).

У нашого піддослідного через навіювання було створено установку (стан готовності організму) задовольнити спрагу. Тому природно, що він бере склянку в руки і п'є. Ця дія реалізується ним не як результат обдумування, а на основі попереднього досвіду. Виразимо цей досвід через «До», а дію, виконану у вигляді імпульсивної поведінки, позначи­мо через «НІ».

Символічний вираз різних компонентів поведінкового акту дає мож­ливість у вигляді схеми зобразити процес впливу навіювання на певну дію. Ця схема відповідно до того, що було сказано раніше, набуває такого виразу:

Н – П1 – П2 - У – До – ІП - Д

...У чому ж особливість впливу навіювання? Його специфіка поля­гає в тому, що ця складна схема поведінкового акту протікає тут неусві-домлено. Контроль з боку свідомості або зовсім відсутній, або значно послаблений...


4788972418415004.html
4789030692951374.html
    PR.RU™