Характеристика структури навчальної програми

ТЕХНОЛОГІЇ

Класи

Програма для профільного навчання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

Спеціалізація
„КОНСТРУЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ“

Пояснювальна записка

Вступ

Метою профільного навчання за спеціалізацією „Конструювання та моделювання швейних виробів» є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з конструювання та моделювання швейних виробів внаслідок оновлення, поглиблення і розширення спеціальних знань і вмінь, та створення оптимальних умов для свідомого професійного самовизначення старшокласників.

Реалізація змісту цієї програми має забезпечувати вирішення наступних завдань:

Ø формування в учнів знань про:

• особливості та вимоги до професії конструктора-модельєра, закрійника, їх можливостями у сучасному суспільстві ;

• новітні інформаційні технології у даній галузі;

• формоутворення конструкцій одягу;

• моделювання швейних виробів;

Ø формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань з конструювання та моделювання;

Ø Формування в учнів культури праці;

Ø формування в учнів умінь і навичок:

· конструювання та моделювання швейних виробів;

· виготовлення лекал швейних виробів;

· використання сучасних засобів праці для конструювання швейних виробів;

· розробки моделей одягу та лекал до них;

· підбору матеріалів для виготовлення виробу;

Ø ознайомлення біосоціальною характеристикою споживача одягу;

Ø використання під час навчання учнів сучасних педагогічних та інформаційних технологій;

Ø створення оптимальних умов для розвитку творчості, самостійності, відповідальності, ініціативності, кмітливості, економності;

Ø формування компетентностей проектно-технологічної діяльності та вміння презентувати власні розробки;

Ø виховання в учнів підприємливості та готовності до конкурентної боротьби на ринку праці та загальної трудової культури;

Ø здійснення допрофесійної підготовки та формування стійких інтересів до професій конструктора та закрійника.

Характеристика структури навчальної програми

Програма спеціалізації „Конструювання та моделювання швейних виробів» складена згідно з дидактичними принципами трудового навчання та методичними вимогами до трудової підготовки старшокласників.

Відповідно із типовим навчальним планом для старшої школи для вивчення трудового навчання (освітня галузь „Технологія”) у 10 – 11 класах відводиться по 6 академічних годин на тиждень.Програма спеціалізації „Конструювання та моделювання швейних виробів» розрахована на 2 роки навчання. Вона складається з інваріантної (стабільної) та варіативної частин(резерв часу).

Із загальної кількості годин інваріантної складової програми виділених для вивчення курсу, у кожному з класів на теоретичні заняття відводиться орієнтовно одна третя навчального часу. Структура програми для кожного з класів передбачає виконання та захист проекту.

Літня навчальна практика учнів 10 класів передбачає: екскурсії на швейні підприємства, фабрики та фірми, відвідування виставкових центрів; виробничу практику на швейних підприємствах, організаціях, фірмах; пошуково-дослідницьку роботу; виконання творчих проектів тощо.

За даною програмою у змісті цих розділів розглядаються основні конструкції швейних виробів. Програмою передбачено вивчення конструювання та моделювання як на папері так і в графічній програмі. Кількість часу, що буде відводитись на роботу в комп’ютерній програмі, залежить від умов кожної окремої школи, тому вчитель визначає їх самостійно.

Останнім часом особливою популярністю користуються різноманітні аксесуари, а також головні убори. Тому у даній програмі розглядаються варіанти конструювання та моделювання аксесуарів.

Закінчуються розділи з конструювання та моделювання швейних виробів виконанням учнями творчих проектів та їх захистом. Проект у даному випадку має включати в себе вибір об’єкту проектування (швейний виріб), виготовлення ескізу, розробку конструкції, моделювання, підбір всіх необхідних для його виготовлення матеріалів (тканина, фурнітура, прикладні матеріали) та виготовлення його макету з використанням на вибір таких матеріалів, як папір, пластилін, глина, тканина, пап’є-маше.

Проекти учні можуть розробляти як індивідуально, так і групами. Виконання учнями проектів сприяє розвитку творчого та критичного мислення, умінню працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної діяльності, формування в учнів навичок проектної діяльності.

Уразі формування змішаних класів з хлопців та дівчаток, варто розглядати у розділах з конструювання та моделювання не тільки жіночий одяг, а й чоловічий (сорочки, теніски, брюки)Організація профільного навчання за спеціалізацією
„Конструювання та моделювання швейних виробів”

Програма спеціалізації „Конструювання та моделювання швейних виробів” є логічним продовженням і поглибленим вивченням цього розділу у 5-9 класах.

Вивчення даного курсу спеціалізації допоможе учням 10-11 класів поглибити знання про основні принципи конструювання та моделювання швейних виробів, більш детально ознайомитись із роботою конструкторів та закрійників; отримати базові знання про швейні виробництва; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з конструювання та моделювання швейних виробів не тільки на папері, а й з використанням комп’ютерних програм.

Під час навчання за спеціалізацією „ Конструювання та моделювання швейних виробів” старшокласники повинні оволодіти прийомами з використання сучасних інформаційних технологій під час виконання робіт.

Учні, які успішно завершили профільне навчання з даного профілю мають змогу продовжити навчання в тих професійно-техніч­них училищах, технікумах чи вищих навчальних закладах, де можуть застосувати набуті знання та вміння. Наприклад, учні можуть продовжити навчання за професіями: конструктор, конструктор-модельєр, закрійник.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання здійснюється у двох аспектах: оцінюється рівень оволодіння теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання практичних робіт. Критерії, за якими здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів мають комплексний характер. До них належить: рівень застосування знань та умінь в практичній роботі; уміння користуватися різними видами конструкторсько-тех­нологічної документації та іншими джерелами інформації; дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу); уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи; рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції; дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог; дотримання норм часу на виготовлення виробу; рівень самостійності у процесі організації і виконанні роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т.п.), виявлення елементів творчості.


4788727815668874.html
4788783940906756.html
    PR.RU™